شماره حساب ها

جهت انتقال وجه میتوانید به هر کدام از کارتهای زیر مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید

۶۰۳۷۹۹۷۱۸۱۷۸۰۰۴۱          بنام مسعود رضایی کیان بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۷۳۷۴۱۱۶۶۰۷          بنام مسعود رضایی کیان بانک پاسارگاد