شماره حساب ها

جهت انتقال وجه میتوانید به هر کدام از کارتهای زیر مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید


6037997551453500         بنام مسعود رضایی کیان بانک ملی


۶۱۰۴۳۳۷۵۸۵۲۱۱۵۸۲          بنام مسعود رضایی کیان بانک ملت


۶۳۹۵۹۹۱۱۵۳۳۴۵۵۱۷          بنام مسعود رضایی کیان بانک قوامین