شماره حساب ها

جهت انتقال وجه میتوانید به هر کدام از کارتهای زیر مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید

۳۶۵۱  ۶۱۱۰  ۳۳۷۸  ۶۱۰۳          بنام مهدی حسین آبادی بانک ملت

۵۷۴۰  ۵۶۵۴  ۲۹۱۰  ۵۰۲۲          بنام مهدی حسین آبادی بانک پاسارگاد

۹۴۲۱  ۳۰۹۶  ۹۹۱۱  ۶۳۹۵          بنام مسعود رضایی کیان بانک قوامین