شماره حساب ها

جهت انتقال وجه میتوانید به هر کدام از کارتهای زیر مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید


6037997551453500         بنام مسعود رضایی کیان بانک ملی


6104337476543879          بنام مسعود رضایی کیان بانک ملت


6395991153345517          بنام مسعود رضایی کیان بانک قوامین