شماره حساب ها

جهت انتقال وجه میتوانید به هر کدام از کارتهای زیر مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید

6037997181780041          بنام مسعود رضایی کیان بانک ملی

5022291070204126          بنام مسعود رضایی کیان بانک پاسارگاد

6037997374116607          بنام مسعود رضایی کیان بانک ملی

6104337585211582          بنام مسعود رضایی کیان بانک ملت