شماره حساب های بانکی

جهت انتقال وجه میتوانید به هر کدام از کارتهای زیر مبلغ مورد نظر خود را واریز نمایید

0068  4520  2910  5022            بنام مسعود رضایی کیان بانک پاسارگاد

3651  6110  3378  6104          بنام مهدی حسین آبادی بانک ملت

5740  5654  2910  5022          بنام مهدی حسین آبادی بانک پاسارگاد

9421  3096  9911  6395          بنام مسعود رضایی کیان بانک قوامین