عکس استخر پیش ساخته داخل زمین در ویلای شخصی آقای علاالدین ( مالک برج علاالدین ) مرکز موبایل جمهوری

عکس استخر پیش ساخته داخل زمین در ویلای شخصی آقای علاالدین ( مالک برج علاالدین ) مرکز موبایل جمهوری